Regulamin akcji I will Not Be Deleted


§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (w dalszej części określanym jako: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Akcja” - akcja społeczna „I WILL NOT BE DELETED” prowadzona na zasadach określonych w Regulaminie,
2. „Organizator” lub „Organizator Akcji” - LB RELATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 01-510 Warszawa, ulica Generała Józefa Zajączka 11 lok. C5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000528814, NIP 525-259-88-50, kapitał zakładowy 10 000 zł - pokryty w całości,
3. „Beneficjent” - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204426, REGON: 012041461.
4. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji,
5. „Partner Akcji” – spółka COTY EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska 34A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584195 o kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000 zł,
6. „Portal” – prywatne konto youtuberki Ewy Grzelakowskiej-Kostoglu promującej Akcję, pod adresem https://www.instagram.com/redlipstickmonster/ oraz kanały społecznościowe marki Rimmel należącej do Partnera Akcji pod adresem https://www.facebook.com/rimmellondonPL/; https://www.instagram.com/rimmellondonpl/; https://www.youtube.com/user/RimmelLondonPL przeznaczone do komunikowania o Akcji,
8. „Zdjęcia” – zdjęcia z makijażem z czerwonym elementem (np. czerwone usta, paznokcie, oczy itp.) wykonane przez Uczestników zgodnie z zasadami Akcji i udostępnienie ich z hasztagiem: #IWILLNOTBEDELETED oraz @rimmellondonpl, których ilość będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wyników Akcji,
9. „Kwota Wsparcia” - ostateczna kwota, którą Organizator Akcji zobowiązuje się przekazać na rzecz Beneficjenta, będącą sumą kwot za ilość wykonanych Zdjęcia,
10. „Kwota za Zdjęcie” - kwota, którą Organizator zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi za poszczególne Zdjęcie, pod warunkiem zrealizowania Zdjęcia zgodnie z warunkami Akcji, to jest umieszczenia Zdjęcia z hasztagiem „#IWILLNOTBEDELETED” oraz @rimmellondonpl
11. „Zadanie” - wyznaczany przez Organizatora Akcji typ Zdjęcia, po umieszczeniu którego, kwota za jego wykonanie będzie zaliczana na Kwotę Wsparcia,
12. „Strona internetowa Akcji” - strona:
https://www.rimmellondon.com/pl_pl/beautycyberbullying

§ 2 Zasady Akcji

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, jakie obowiązują podczas Akcji, odbywającej się w dniach 16.11.2018roku do 02.12.2018roku
2. Organizatorem Akcji jest Spółka LB RELATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 01-510 Warszawa, ulica Generała Józefa Zajączka 11 lok. C5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000528814, NIP 525-259-88-50, kapitał zakładowy 10 000 zł - pokryty w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
Partnerem Akcji jest spółka COTY EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-672 Warszawa, ulica Domaniewska 34A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000584195, o kapitale zakładowym w wysokości 6 900 000 zł, zwana dalej „Partnerem”.
3. Celem Akcji jest:
udzielenie wsparcia finansowego dla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie przy ul. Walecznych 59, 03-926 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204426 REGON: 012041461.
a. popularyzacja przeciwdziałania hejtowi w internecie;
4. Organizator Akcji, na zasadach określonych w Regulaminie, po zakończeniu Akcji przekaże Beneficjentowi Kwotę Wsparcia w wysokości sumy Kwot za Zdjęcia, przyznawanych pod warunkiem wykonania Zdjęć przez Uczestników zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, stanowiących Zadania wyznaczone w ramach Akcji.
5. Beneficjent będzie zobowiązany wykorzystać przekazaną mu przez Organizatora Akcji Kwotę wsparcia w całości na pomoc swoim podopiecznym - dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia.
6. Wszelkie informacje i pytania Uczestników dotyczące przebiegu Akcji należy kierować na adres Organizatora Akcji iwillnotbedeleted@lbrelations.pl

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i przyłączyła się do Akcji, poprzez wykonanie Zdjęcia i opublikowanie Zdjęcie na swoim kanale społecznościowym i opatrzeniem go hasztagiem #IWILLNOTBEDELETED oraz podlinkowaniem profilu na Instagramie @rimellondonpl.
2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator, Partnerzy Akcji, Beneficjent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji, w tym w szczególności za publikację Zdjęć na swoim kanale społecznościowym.
4. Uczestnik, który zamieszcza Zdjęcie z wizerunkiem osoby trzeciej oświadcza, że uzyskał stosowną zgodę tej osoby na publikację jej wizerunku. Organizator, Partner Akcji i Beneficjent nie ponoszą odpowiedzialności za publikację wizerunku osób związanych z niniejszą Akcją.
5. Każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez usunięcie Zdjęcia ze swojego kanału społecznościowego.
6. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Akcji, uzyskana przed momentem rezygnacji kwota za wykonane Zdjęcie nie przepada i zostaje uznana za prawidłowe wykonanie Zadania w ramach Akcji - stosowna kwota zostanie przekazana z tego tytułu na poczet Kwoty Wsparcia.
7. W toku Akcji ani po jej zakończeniu Organizator Akcji, Partner Akcji i Beneficjent nie zbierają i nie przetwarzają danych osobowych Uczestników.

§ 4 Portal

1. Prywatne konto youtuberki Ewy Grzelakowskiej-Kostoglu promującej Akcję, pod adresem https://www.instagram.com/redlipstickmonster/ oraz kanały społecznościowe marki Rimmel należącej do Partnera Akcji pod adresem https://www.facebook.com/rimmellondonPL/; https://www.instagram.com/rimmellondonpl/; https://www.youtube.com/user/RimmelLondonPL; https://www.rimmellondon.com/pl_pl/beautycyberbullying
przeznaczone są do komunikowania o Akcji i jej przebiegu.
2. Za pomocą portalu, youtuberka Ewa Grzelakowska-Kostoglu będzie informowała o Akcji, wskazując na problem hejtu w internecie, zachęcając do przeciwdziałania hejtowi w sieci, w szczególności wyrażając swój sprzeciw wobec tego zjawiska poprzez wykonanie Zadania.
3. Na kanałach społecznościowych marki Rimmel zostanie zamieszczona informacja o toczącej się Akcji, informacje na temat hejtu w sieci, zachęcenie do wsparcia Akcji poprzez wykonanie Zadania.

§ 5 Zasady wykonywania Zdjęć

1. Uczestnicy Akcji, korzystając ze swojego kanału społecznościowego, w czasie trwania Akcji poprzez wykonanie Zdjęcia z czerwonym elementem w makijażu i opatrzenie go hasztagiem #IWILLNOTBEDELETED oraz @rimmellondonpl przyczyniają się do wsparcia Beneficjenta. Za każde Zdjęcie umieszczone w sposób opisany w zdaniu powyższym, Organizator naliczy kwotę odpowiadającą równowartości opłaty za wykonanie jednego połączenia na telefon zaufania prowadzonego przez Beneficjenta, które następnie zostaną zsumowane i przekazane na poczet Kwoty Wsparcia na rzecz Beneficjenta Akcji.
2. Wysokość przeznaczonej do zapłaty na rzecz Beneficjenta Kwoty Wsparcia będzie ogłoszona przez Organizatora po zakończeniu Akcji w terminie 03.12.2018r.

§ 6 Zasady przyznawania wsparcia w ramach Akcji

1. Kwoty za poszczególne Zdjęcia, pod warunkiem zrealizowania Zadania zgodnie z warunkami Regulaminu, będą sumowane i przekazane zostaną przez Organizatora na rzecz Beneficjenta w terminie wskazanym w ust. 3
2. W ramach Akcji, Beneficjent Akcji, otrzyma wsparcie finansowe w łącznej maksymalnej kwocie 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) (dalej „Kwota Wsparcia”).
3. Organizator przekazuje Beneficjentowi Akcji Kwotę Wsparcia w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia podpisania przez Beneficjenta Akcji umowy darowizny.
4. Rozliczenie wsparcia finansowego otrzymanego w ramach Akcji następuje na zasadach i w terminach wynikających z podpisanej pomiędzy stronami umowy darowizny.

§ 7 Czas trwania Akcji

Akcja trwać będzie w okresie od dnia 16.11.2018 do 2.12.2018 roku.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za organizację i prawidłowy przebieg Akcji z wyłączeniem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Beneficjenta, bądź Uczestników lub mających źródło w przyczynach zewnętrznych, których nie można było przewidzieć (siła wyższa), jak również okoliczności niezależnych od Organizatora, Partnera i Beneficjenta, pomimo działania z najwyższą starannością.
2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej http://lbrelations.pl/pl/news/344,i-will-not-be-deleted
3. Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej Akcji pod adresem http://lbrelations.pl/pl/news/344,i-will-not-be-deleted
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.